Aktuality

Zahájení základních kurzů

07.11. v 16.00

21.11. v 16.00

05.12. v 16.00

19.12. v 16.00

09.01. v 16.00

23.01. v 16.00

06.02. v 16.00

20.02. v 16.00

06.03. v 16.00

Úřední hodiny:

každé PO a ST 16:00 - 17:30

Zahájení inviduálního kurzu po domluvě, délka cca 1 měsíc.

Akce

STUDENT - ZIMA   skup. B  7.500,-


Kontakt:

Zrník Radim

tel.: 775 654 958   zrnik.radim@centrum.cz

Vávra Tomáš

tel.: 604 509 432  info@autoskolavavra.cz1) ŠKOLENÍ OSTATNÍCH ŘIDIČŮ REFERENTŮ

se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(Řidiči referenti - zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo, a to firemní nebo soukromé pro firemní účely)

Příslušný právní předpis stanoví:

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 103 odst. 2
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
(3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.
§ 349
(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Mezi předpisy na ochranu života a zdraví a dopravní předpisy mj. patří:

* zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
* nařízení vlády 168/2002 Sb., způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy,
* vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
* nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě